STATUT

AKADEMIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Gostynin – 2017

 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923)
i posiada osobowość prawną.

§ 2
1.Stowarzyszenie przyjmuje nazwę:
AKADEMIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: AIM
3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
4. Nazwa: Akademia Inicjatyw Młodzieżowych jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
1. Terenem działania Akademii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą władz naczelnych jest miasto Gostynin.
2. Siedziba władz naczelnych mieści się w Gostyninie.
3. Akademia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4
1. Akademia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. Akademia może zrzeszać osoby prawne jako członków wspierających (kluby, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe i związki sportowe).
3. Akademia opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
4. Do prowadzenia swoich spraw Akademia może zatrudniać pracowników i współpracowników.

Rozdział 2
Cele, formy i środki działania

§ 5
Celem Akademii jest:
1. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych, w tym rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej.
4. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań rekreacyjnych i sportowych.
5. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu w tym sportów ekstremalnych.
8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa.
9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej.
11. Działalność naukowa, naukowo techniczna i oświatowa
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
15. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym społecznie oraz wyrównywania szans tych rodzin, osób.
16. Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
17. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
18. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
19. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
20. Prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynność).
21. Promocja i organizacja wolontariatu.
22. Realizacja innych – nie wymienionych powyżej – rodzajów przedsięwzięć, mających na celu działania na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 6
1.1 Swoje cele statutowe Akademia realizuje poprzez następujące działania:
1. Organizowanie imprez sportowym, rekreacyjnym.
2. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, kursów, konferencji, i innych form edukacyjnych rozwijających kompetencje uczestników zgodnie z celami zawartymi w Paragrafie 5
3. Organizowanie imprez kulturalnych m. in wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych.
4. Tworzenie, realizacja programów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, pomocowym, odpowiadającym na aktualne potrzeby społeczne.
5. Tworzenie, wydawanie książek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
6. Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie i prowadzenie sekcji tematycznych sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie i prowadzenie sekcji kulturowo – artystycznych dla dzieci i młodzieży.

9. Udostępnianie własnych zasobów rzeczowo-osobowych instytucjom i osobom działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
10. Organizację wypoczynku (półkolonii, obozów, biwaków, zielonych szkół itp.) dla dzieci i młodzieży.
11. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
12. Organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.
13. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
14. Pozyskiwanie dotacji, darowizn, środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Akademii.
15. Przekazywanie dotacji, darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną.
16. Wspieranie przedsięwzięć swych członków w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
17. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
18. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
19. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami.
20. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Akademii.
21. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Akademii.
22. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.
1.2 Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

1.3
1. Akademia może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Akademii jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §5 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Akademii uprawnionych do głosowania.

Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Akademii dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. nadzwyczajnych
3. wspierających
4. honorowych

§ 9
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba:
1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Akademii.
2. małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych

§ 10
Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba posiadająca roczny staż
w Akademii jako członek zwyczajny i prowadząca aktywną działalność w Akademii.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność Akademii.
2. Członek wspierający, który jest osobą prawną działa za pomocą swego przedstawiciela.

§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona w dziedzinie istotnej z punktu widzenia celów działania Akademii.

§ 13
1. Członkostwo zwyczajne przyznaje Zarząd Akademii na wniosek zainteresowanych, po okresie próbnym wynoszącym trzy miesiące
2. Członkostwo nadzwyczajne i wspierające przyznaje Zarząd Akademii po pozytywnym wyniku oceny aktywności zainteresowanego w działalności Akademii.
3. Członkostwo honorowe przyznaje zarząd Akademii na uzasadniony wniosek trzech członków Akademii.

§ 14
Utrata członkostwa w Akademii następuje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu
2. Skreślenie z listy członków uchwałą zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu Akademii
b) małej aktywności w pracach społecznych na rzecz Akademii
c) zaleganie w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż
6 miesięcy
d) działania na szkodę Akademii
e) śmierć członka
f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo lub wykroczenie naruszające Zasady Statutowe Akademii
3. Rozwiązanie się Akademii

§ 15
Walne Zebranie na wniosek pięciu członków może pozbawić członkostwa członków honorowych lub wspierających.

§ 16
Zarząd Akademii może skreślić z listy członków lub zawiesić w prawach członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych, osoby wykazujące brak aktywności w pracach na rzecz Akademii.

§17
Zarząd Akademii może przywrócić członkostwo osobie skreślonej z listy członków za niepłacenie składek na wniosek tej osoby i po zapłaceniu przez nią zaległych składek.

§ 18
Członek zwyczajny lub nadzwyczajny, mający pełną zdolność do czynności prawnych, ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Akademii
2. Zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności Akademii
3. Rekomendować kandydatów na członków Akademii
4. Uczestniczyć w zawodach, imprezach i zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię
5. Korzystać z wszelkich urządzeń Akademii na zasadach określonych przez Zarząd Akademii
6. Nosić odznakę Akademii
7. Otrzymać legitymację Akademii
8. Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Akademii

§ 19
Małoletni członkowie zwyczajni i nadzwyczajni w wieku od 16 do 18 lat mają prawa określone w 18, pkt. 1-8.

§ 20
Małoletni członkowie w wieku poniżej 16 lat mają prawa określone w 18, pkt. 2-8, ale nie mają prawa do głosowania na Walnym Zebraniu oraz nie mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego do władz Akademii.

§ 21
Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni Akademii są zobowiązani:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Akademii
2. Aktywnie uczestniczyć w pracach Akademii
3. Strzec dobrego imienia Akademii
4. Regularnie opłacać składki członkowskie

§ 22
Członkowie honorowi mają prawo:
1. Nosić odznakę Akademii
2. Brać udział z głosem doradczym w zebraniach Akademii
3. Korzystać z urządzeń i sprzętu Akademii na zasadach określonych przez Zarząd

§ 23
Członkowie wspierający mają prawo:
1. Brać udział bezpośrednio lub przez uprawnionego przedstawiciela
w zebraniach Akademii
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Akademii
3. Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Akademii
4. Nosić odznakę Akademii

Rozdział 4
Władze Akademii

§ 24
Władzami Akademii są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Władze Akademii wybierane są spośród członków Akademii przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję, w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Akademii
2. Kadencję władz rozpoczyna i kończy Walne Zebranie

§ 26
Uchwały wszystkich władz Akademii zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 27
Gdy na posiedzeniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmowane są uchwały przy parzystej liczbie uprawnionych do głosowania, głos Przewodniczącego jest głosem decydującym.

§ 28
Władze Akademii nie mogą podejmować działań obejmujących:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Akademii
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku Akademii na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Akademii na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Akademii, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 29
Walne Zebranie może przyznać nagrody dla członków Akademii za szczególne osiągnięcia w działalności Akademii.

§ 30
Członkowie Akademii, a w tym jego władze mogą być pracownikami lub współpracownikami Akademii.

§ 31
1. Walne Zebranie Akademii jest najwyższą władzą Akademii i może być zwyczajne i nadzwyczajne
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Akademii zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat
3. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd corocznie
w terminie do końca II kwartału.
4. Nadzwyczajne Zebranie Akademii zwoływane jest przez Zarząd Akademii:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Akademii odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 32
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni
2. z głosem doradczym – inni członkowie Akademii, członkowie organu nadzorującego oraz osoby zaproszone przez Zarząd

§ 33
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, powiadamiając o tym członków Akademii co najmniej 15 dni wcześniej

§ 34
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian
2. Uchwalanie kierunków kulturalnej, sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Akademii
3. Ocena działalności Akademii i jej władz oraz ustalenie zamierzeń na okres kadencji i zadań rocznych
4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom
6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Akademii

§ 35
Walne Zebranie Akademii jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu

§ 36
Zarząd kieruje działalnością Akademii pomiędzy Walnymi Zebraniami

§ 37
Zarząd składa się trzech osób prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.

§ 38
1. Walne Zebranie wybiera Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu
2. Wybory do władz Akademii zarządza prezes, a gdyby nie mógł tego obowiązku dokonać, odpowiednio: wiceprezes lub inny członek zarządu lub najstarszy stażem i wiekiem członek Akademii

§ 39
Zebrania Zarządu Akademii odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy .

§ 40
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Akademii na zewnątrz i działanie w jej imieniu
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Akademii
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
5. Przyjmowanie i skreślanie członków
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Akademii zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Podejmowanie uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej Akademii
8. Składanie sprawozdań z działalności Akademii na Walnym Zebraniu
9. Organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystyczno- krajoznawczej
10. Opracowywanie i wprowadzanie regulaminów normujących istotne sprawy Akademii
11. Pozostałe sprawy nie przypisane władzom Akademii

§ 41
1. Członek Zarządu Akademii może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Akademii
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Akademii w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały
o usunięciu lub zawieszeniu

§ 42
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Akademii
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Akademii
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Akademii
5. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem rzetelności, celowości, gospodarności oraz prawidłowości realizacji Uchwał Walnego Zebrania Akademii
b) Składanie Zarządowi uwag o wykonaniu budżetu i wynikach prowadzonych kontroli
c) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
d) Skład sprawozdań z całokształtu swej działalności na walnym Zebraniu Akademii oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym władzom
e) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości
w działaniu Akademii
f) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akademii, względnie z wnioskiem zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Akademii działań Zarządu

§ 43
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Akademii.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach bądź odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Akademii w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
o odwołaniu lub zawieszeniu
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 44
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji następuje w drodze dokooptowania nowych członków spośród Akademii. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 45
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Akademii przyznawane są wyróżnienia i nagrody
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Akademii

§ 46
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Akademii – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Akademii – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Akademii przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Akademii w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Akademii o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza i majątek Akademii

§ 47
Majątek Akademii stanowią:
1. nieruchomości,
2. ruchomości,
3. środki finansowe,
4. inne prawa o charakterze majątkowym nabyte przez Akademię w toku działania.

§ 48
Na środki finansowe Akademii składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie
2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
3. dochody z działalności gospodarczej
4. dotacje budżetowe na zadania zlecone
5. darowizny, zapisy, spadki od osób prawnych oraz fizycznych
6. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
7. dochody z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
8. nawiązki przyznawanych przez właściwy organ,
9. środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. inne środki finansowe.

§ 49
Wysokość wpisowego i składek, częstotliwość opłat ustala Walne Zebranie.

§ 50
1.1 Środki pieniężne mogą być przechowywane
1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

1.2 Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
1.3 Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 51
Dochody Akademii Zarząd przeznacza na cele statutowe

§ 52
Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli obowiązywać będą następujące zasady:
1. Oświadczenia w im. Stowarzyszenia składają Prezes lub Wiceprezes innymi członkami zarządu, przy zaciąganiu majątkowych w im. Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch osób: prezesa
z wiceprezesem, prezesa ze skarbnikiem lub wiceprezesa ze skarbnikiem.

Rozdział 7
Barwy i odznaki

Rozdział 8
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Akademii

§ 53
1. Uchwały w sprawie zatwierdzenia lub zmiany Statutu, a także w sprawach rozwiązania Akademii podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. Walne Zebranie może skrócić kadencję Zarządu.

§ 54
Majątek zlikwidowanej Akademii przeznacza się na cele określone w Uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Akademii

§ 55
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 56
Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Akademii muszą być umieszczone
w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członków.

§ 57
Wszelkie zmiany Statutu wchodzą w życie automatycznie z chwilą uprawomocnienia się.